Lovac-lovočuvar-ocjenjivač trofeja divljači

Temeljem Zakona o lovstvu i Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu Učilište APIS provodi programe osposobljavanja i usavršavanja kadrova u lovstvu:

 

  •  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA- 125 sati

  • PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA LOVOČUVARA – 40 sati

  • PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OCJENJIVAČA                       TROFEJA DIVLJAČI – 60 sati

Temeljem odredbi članka 48.stavka 1. i 2. i članka 52. Ustava Republike Hrvatska kojima su uređeni vlasničko-pravni odnosi i zaštita dobara od interesa za Republiku, donesen je Zakon o lovstvu kojim se uređuje uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.
Zakon o lovstvu omogućuje vlasniku i lovoovlašteniku na zemljištu da u vlastitom lovištu ostvaruje pravo lova obavljanjem uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova, da gospodari s divljači u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta, ali imajući u vidu stalno održavanje eko-sustava, u kojem divljač obitava, uz odgovarajuća zakonska ograničenja, poštujući zakonsko rješenje da je divljač dobro od interesa za Republiku i da ima njezinu osobitu zaštitu.
Vlasniku i lovoovlašteniku na zemljištu također je omogućeno da pravo lova koje mu je povjereno daje na korištenje trećim osobama, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom. Na taj način lovno gospodarstvo je stavljeno u istovjetan odnos s poljoprivrednim i šumskim gospodarstvima, a što će svakako djelovati na razvoj i unapređenje odnosa u lovu.
Prema odredbama Zakona o lovstvu:

Lovac – osoba koja ima položeni lovački ispit i obavlja osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

Lovočuvar – osoba koja ima lovački i lovočuvarski ispit, koja čuva lovište i obavlja druge poslove na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači i njezinih dijelova.

Ocjenjivač trofeja divljači – osoba koja ima položen ispit za ocjenjivača trofeja divljači.

Pravo na osposobljavanje i polaganje lovačkog ispita pripada svakom punoljetnom građaninu RH koji ima završenu osnovnu školu.

Polaznicima koji uspješno završe osposobljavanje, odnosno polože završni ispit te s uspjehom obave praktični dio nastave dodjeljuje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Svi programi Učilišta APIS verificirani su od nadležnog ministarstva.

 

Odgovori