Cjenik

Cijena osposobljavanja, ovisno o programu (za zvanja koja se mogu upisati u radnu knjižicu) kreće se u rasponu od 2.500,00 – 4.500,00 kn.
Cijena osposobljavanja lovaca-lovočuvara-ocjenjivača trofeja divljači niža je od cijene ostalih programa.
Cijena ovisi o više faktora utjecaja:
Mjesto održavanja nastave (ukoliko se nastava održava izvan sjedišta Učilišta na cijenu utječe naknada za korištenje prostora, putni troškovi predavača i sl.)
Vrsta programa (ovisno o programu, odnosno njegovoj složenosti i satnici odobrenoj od nadležnog Ministarstva i broju predavača)
Subvencija (pojedini programi izvode se u suradnji s udrugama, tvrtkama i jedinicama lokalne/područne/regionalne samouprave koje osiguravaju punu ili djelomičnu subvenciju za polaznike sa svog područja).
Na konkretan upit zainteresirane fizičke ili pravne osobe ponudit ćemo cijenu programa osposobljavanja te najaviti očekivani termin i mjesto održavanja nastave. Početak osposobljavanja ovisi o popunjenosti grupe (nastavu je moguće izvoditi za grupe od 20-24 polaznika).
Upit uputite na e-mail adresu: tajnik@uciliste-apis.hr
UVJET ZA UPIS JE ZAVRŠENA (NAJMANJE) OSNOVNA ŠKOLA

ZA UPIS JE POTREBNO:

– PREDPRIJAVA TELEFONSKI na broj 099/4383-306 – tajnik Učilišta ili e-mailom: kontakt@uciliste-apis.hr (Na naslovnici portala potražite online prijavnicu)

– PRESLIK DOKUMENATA (koji ne mora biti novijeg datuma)  – OSOBNA ISKAZNICA, RODNI LIST, DOMOVNICA I DOKAZ O DOSADAŠNJOJ ZAVRŠENOJ FORMALNOJ NAOBRAZBI (Završna svjedodžba osnovne ili srednje škole, Uvjerenje o osposobljenosti za neko drugo zvanje, Diploma fakulteta)

– ISPUNITI PRIJAVNICU (Na naslovnici portala potražite online prijavnicu) te je predati potpisanu u pismenoj formi

– UPLATITI UPISNINU (U iznosu 1.000,00 kn)

Informaciju o punom iznosu školarine (od koje se odbija uplaćeni iznos upisnine) za pojedini program osposobljavanja zatražite telefonski ili e-mailom

ŠKOLARINA OBUHVAĆA SVE TROŠKOVE DO ZAVRŠETKA OSPOSOBLJAVANJA

(Predavanja, skripta/brošura/udžbenik, Uvjerenje o osposobljenosti, Diploma, Praktična nastava – osim putnih troškova)

 

Odgovori