Cjenik

Cijena osposobljavanja, ovisno o programu (za zvanja koja se mogu upisati u e-radnu knjižicu) kreće se u rasponu od 425 do 500 eura.
Cijena ovisi o više faktora utjecaja:
Mjesto održavanja nastave (ukoliko se nastava održava izvan sjedišta Učilišta na cijenu utječe naknada za korištenje prostora, putni troškovi predavača i sl.)
Vrsta programa (ovisno o programu, odnosno njegovoj složenosti i satnici odobrenoj od nadležnog Ministarstva i broju predavača)
Subvencija (pojedini programi izvode se u suradnji s udrugama, tvrtkama i jedinicama lokalne/područne/regionalne samouprave koje osiguravaju punu ili djelomičnu subvenciju za polaznike sa svog područja).
Na konkretan upit zainteresirane fizičke ili pravne osobe ponudit ćemo cijenu programa osposobljavanja te najaviti očekivani termin i mjesto održavanja nastave. Početak osposobljavanja ovisi o popunjenosti grupe.
Upit uputite na e-mail adresu: tajnik@uciliste-apis.hr
UVJET ZA UPIS JE ZAVRŠENA (NAJMANJE) OSNOVNA ŠKOLA

ZA UPIS JE POTREBNO:

– PREDPRIJAVA TELEFONSKI na broj 098/383-306 –  ili e-mailom: kontakt@uciliste-apis.hr (Na naslovnici portala potražite online prijavnicu)

– PRESLIK DOKUMENATA (koji ne mora biti novijeg datuma)  – OSOBNA ISKAZNICA, RODNI LIST, DOMOVNICA I DOKAZ O DOSADAŠNJOJ ZAVRŠENOJ FORMALNOJ NAOBRAZBI (Završna svjedodžba osnovne ili srednje škole, Uvjerenje o osposobljenosti za neko drugo zvanje, Diploma fakulteta)

– ISPUNITI PRIJAVNICU (Na naslovnici portala potražite online prijavnicu) te je predati potpisanu u pismenoj formi

– UPLATITI UPISNINU (U iznosu 130 eura)

Informaciju o punom iznosu školarine (od koje se odbija uplaćeni iznos upisnine) za pojedini program osposobljavanja zatražite telefonski ili e-mailom

ŠKOLARINA OBUHVAĆA SVE TROŠKOVE DO ZAVRŠETKA OSPOSOBLJAVANJA

(Predavanja, skripta/brošura/udžbenik, Uvjerenje o osposobljenosti, Diploma, Praktična nastava – osim putnih troškova)

 

Odgovori